SolarEdge | Allt du behöver för komma igång med solenergi | Ordlista
Close mobile menu

Glossary

Glossary
Glossary

Vår ordlista för solenergi erbjuder en samling nyckeltermer och fraser, förklarade enkelt och koncist. 

 

A      B      C      D      E      F      H      I      K      L      M      N      O      P      R      S      T      U      V      W

A B C D
E F H I
K L M N
O P R S
T U V W

A

Azimut

Den riktning som ditt tak vetter mot (i samband med sol). Azimut mäts i grader, vilket representerar vinkeln mellan ditt tak och rakt mot norr.
 

B

Backup

Ett driftsätt för solenergiväxelriktaren som använder ett batteri eller batterier för att tillhandahålla reservenergi i händelse av elnätavbrott.

 

Batteri

En enhet som används för att lagra energi med kemiska reaktioner och har en positiv och negativ laddning. Batterier lagrar energi i likströmsform och växelriktaren omvandlar strömmen till växelström för allmänt bruk. När du väljer ett batteri för en solcellsanläggning bör ett antal faktorer beaktas: (a) batterikapaciteten ska tillgodose hushållets behov och solcellssystemets produktionskapacitet så att energi inte går förlorad, (b) batteriets laddnings- och urladdningshastighet bör vara tillräckligt snabbt för att tillgodose energibehovet (c) batteriet bör ha garanti för utomhus- och inomhusinstallation.
  

Batterikapacitet

Den totala mängden elektrisk energi som ett batteri kan leverera. Eftersom många batterier kan skadas om de laddas ur för mycket är batteriets kapacitet vanligtvis högre än dess användbara kapacitet. Batterikapaciteten mäts i kilowattimmar (kWh), vilket visar hur mycket total energi batteriet kan ge.
  

Batterikoppling

Detta hänvisar till det sätt på vilket en växelriktare är kopplade till ett batteri. AC koppling konverterar solenergi till växelström innan den konverterar den tillbaka till likström för batterilagring, vilket resulterar i förlorad energi och därmed att växelriktaren blir en flaskhals för energin. Med likströmskoppling leder växelriktaren energi direkt från solpanelerna till batterier utan att omvandla den till växelström. DC-koppling har fler fördelar, såsom färre omvandlingar, högre effektivitet och stöd för överdimensionering av solenergianläggningen.
   

Bypass-diod

Bypass-diod/er, placerad i solcellsmodulens kopplingsdosa, möjliggör att kringgå underpresterande delar i solpaneler för att förhindra att de sänker produktionen av de andra panelerna allt för mycket i samma sträng. Detta är en standardkomponent hos solpaneler.

 

BOS (Balance of System)

Komponenter och utrustning i ett solenergisystem exklusive modulerna. (Såsom växelriktare, optimerare, ledningar, rörledningar, kopplingsboxar).
    
 
 

C

CEC viktad effektivitet

Ett standardmått för solenergiutrustningens effektivitet i branschen baserat på California Energy Commissions standarder. Växelriktarens effektivitet mäts som förhållandet mellan DC-ingångseffekt och AC-utgångseffekt som ett vägt genomsnitt i olika solstrålningsscenarier.
  

Community Solar

Ett solenergisystem som genererar elektricitet som används av mer än ett hushåll och som möjliggör för medlemmar i ett samhälle som inte kan (eller inte vill) installera solcellsanläggning på sin egen fastighet, att njuta av fördelarna med solenergi.
   
 

Clipping

När DC-solenergisystemets effekt överskrider växelriktarens maximala uteffektskapacitet och energin går därmed förlorad.
 
 

D

DC / AC-förhållande

Förhållande mellan installerad DC-effekt och växelriktarens märkuteffekt (AC). Exempel: En 6kW:s DC-solenergianläggning skulle tillsammans med en 5kW-växelriktare ha ett DC / AC-förhållande på 1,2.

Drift och underhåll (D&U, Operations&Maintenance)

Det pågående operativa behovet hos ett solenergisystem, inklusive rengöring, reparationer, byte av delar, fakturahantering och så vidare; gäller främst större kommersiella eller allmännyttiga solenergisystem.
  

Driftsättning

Processen för att säkerställa att alla system, delsystem och komponenter i en solcellsanläggning är installerade, testade och fungerar enligt de operativa kraven från projektets ägare eller slutkund. 
 

E

Effektdensitet (Power density)

Effektdensitet är mängden effekt per massa. Solenergiväxelriktare mäts med effekttäthet. Ju högre effekt per massa, desto bättre är växelriktaren.
 

Effektoptimerare (Power Optimizer)

Effektoptimerare Effektoptimerare ansluts av installatörer till varje solpanel och är en DC-till-DC-omvandlare som är utformad för att maximera utaget enrgi från solcellssystem genom att individuellt spåra den maximala effektpunkten för varje individuell panel. Avancerade effektoptimerare gör varje solpanel till en smart panel. Effektoptimerare övervakar också de enskilda panelernas prestanda.
   

Egenförbrukning

När ett hushåll eller företag använder el som produceras av sitt eget solenergisystem kallas det egenförbrukning. Egenförbrukning kan öka avkastningen på ett solcellssystem, såvida inte systemet befinner sig i en marknad med netto-mätning eller Feed-in-Tariffer.
  
  

Elköpsavtal (PPA)

Avtal med ett solenergiföretag om att ha ett solenergisystem ägt av dessa installerat på ditt tak. Med ett PPA går du med på att betala företaget per kilowatt-timme för den el som produceras av solpanelerna.
  

Elnät

Nätinfrastruktur som ansvarar för överföring och distribution av el till konsumenter.


Energilagring

Insamlandet av energi som produceras vid en tidpunkt för att användas vid ett senare tillfälle. Hushåll kan använda batterier för att lagra solenergi som genereras av solenergisystem under dagen för användning på kvällen. Genom att lagra energi i batterier kan användarna öka sitt energioberoende, sin egenförbrukning och avkastningen på sitt solenergisystem.
 

Enfasström

En typ av växelström (AC) där alla spänningar varierar unisont. Enfasström är den vanligaste strömkretsen för hushåll. Den används ofta för att driva belysning, uppvärmning, tv och andra apparater.
  

EPC

Står för teknik, upphandling och konstruktion (Engineering, Procurement, Construction). Det här är företag som hjälper till att underlätta stora kommersiella solenergikontrakt. De fungerar som mellanhand mellan klienten och tillverkare av solenergilösningar och byggare för att förhandla om kontrakt.
 

F

Fotovoltaisk (PV) panel

En solcellspanel, även kallad solpanel, består av fotovoltaiska solceller kopplade i en serie. Soleneripaneler installeras på taket där de absorberar fotoner (ljusenergi) för att generera elektricitet. Solenergipaneler är anslutna i en sträng för att bilda en komplett solkraftsgenererande enhet som kallas en solenerimatris.  
 

H

HD-Wave

Produktfamilj med växelriktare som är 25% mindre än standardväxelriktaren och har 99% effektivitet. SetApp- aktiverade HD-Wave-växelriktare har ingen LCD-skärm och nås istället via appen SetApp.


HD-Wave-teknik

Programvara associerad med vår HD-Wave-produktfamilj.
 

I

IV-kurva

En grafisk presentation av strömmen (I) mot spänningen (V) från en solcellsenhet när belastningen ökas från kortslutningstillståndet (utan belastning) till tillståndet med öppen krets (maximal spänning). Kurvens form kännetecknar cellens prestanda.
 

K

Kopplingsbox

Utgångsgränssnittet installerat på baksidan av varje solpanel. Varje kopplingsdosa innehåller en bypassdiod som kopplar samman solpanelanslutningarna och håller strömflödet i en riktning.

kW

kW är en kraftenhet. 1 kW motsvarar 1000 W effekt. Solenergisystem mäts i kW.

kWh

Enhet av energi eller kraft mätt över en tidsperiod . Vi debiteras av elföretaget ett belopp per kWh. Exempel 1 kWh: Mängden ström som tio 100W glödlampor använder under en timme.

L

Levelized Cost of Energy (LCOE)

Ett sätt att beräkna kostnaden för att generera en enhet från ett specifikt energiproduktionssystem. Den beräknas genom att dela den totala kostnaden för systemet (inklusive drift- och underhållskostnader) med antalet energienheter som systemet förväntas producera under sin livstid. På många platser i världen är LCOE för solenergi lägre än för energi från nätet - det betyder att solenergi har nått nätparitet.

Likström - DC

Den sorts elektricitet som skapas av solpaneler när solstrålar träffar dem. Denna energi omvandlas till växelström (AC) i växelriktaren och som då kan användas i våra hem.

M

Markmonterade system

I stället för att installera solpaneler på ett tak, finns det markmonterade solenergisystem som är ett ett system där solpaneler är anslutna till ett racksystem med fundament direkt förankrade i marken.

Max efterfrågan på el (Peak demand)

Det maximala energibehovet eller belastningen på nätet eller en anläggning under en angiven tidsperiod.
  
  

MLPE

Effektelektronik på modulnivå (Module Level Power Electronics). Detta kallas mikroinverter- och optimeringsteknik ofta.
  
 

Mobilkommunikationskort

Komponent inuti SolarEdge-växelriktaren som möjliggör kommunikation till SolarEdge- monitoreringsportal genom ett mobilnätverk (mobilnätskommunikation).
  

MPPT

Maximum Power Point Tracking används för att maximera kraftuttaget från solceller. Eftersom varje panel ger olika effekt, på grund av en mängd olika faktorer, är MPPT en algoritm som hittar panelernas maximala effektpunkt. Om panelerna till exempel är nedsmutsade, täckta av snö, löv eller fågelspillning, blir skuggade, har en annan tillverkningstolerans eller åldras i olika takt, kommer deras energiproduktion att variera. Vissa växelriktare utför MPPT på strängnivå, medan andra växelriktare utför MPPT på panelnivå. MPPT på strängnivå leder till paneldifferens vilket orsakar energiförluster. Emellertid, när MPPT sker på individuell panelen-nivå, elimineras energiförlusten från paneldifferens.
  

Mätare

Energimätaren är en enhet som används för att mäta och övervaka produktion, konsumtion och import / export av energi till nätet.
   
 

N

Nätkopplade solenergisystem

Majoriteten av solcellsanläggningar är kopplat till elnätet, vilket innebär att vi använder nätets infrastrukturen för att mäta energin som produceras av solenergisystemet. När vi använder mer energi än vad som produceras av solanläggningen kommer istället energin från elnätet att hålla lamporna tända i vårt hem.

NEC 2014 / NEC 2017

Nummer på regelverk för att kontrollera all elektrisk utrustning och elektrisk konstruktion i USA. Det senaste kravet på snabbavstängning (Rapid Shutdown) som anger att ledare kring solpanelen måste bli tömda på spänning ner till 30 V eller mindre inom 30 sekunder efter att snabbavstängning initierats och att systemet måste stängas av inom 1 "i alla delar av soluppsättningen.
  

Nettomätning

Process för att få en kredit från elföretaget för din solsystemsproduktion. Du får en nettomätare när du producerar solenergi och som mäter mängden el som går in i ditt hem samt mängden som solenergisystemet skickar ”tillbaka till nätet”. Detta gör att du kan generera en kredit hos elföretaget när din solanläggning producerar mer energi än vad huset förbrukar och att överskott av el då skickas vidare till nätet.
  
 

O

Off-grid

En typ av solcellssystem som är igång och går oberoende av elnätet. Off-grid-system har tillräckligt med solpaneler och batterilagring för att generera nog med energi i anläggningen, och behöver ej tillgång till elnätsgenererad el.
  

Överdimensionering

Ett sätt att öka produktionen från ett solenergisystem. Överdimensionering (oversizing) av ett solenergisystem innebär att solenergiproduktionen har en högre toppkapacitet än växelriktarens klassificering. Enkelt uttryckt är överdimensionering ett kostnadseffektivt sätt att maximera ett solenergisystems produktion genom att öka solpanelernas totala kapacitet så att den är högre än växelriktarens kapacitet. Medan energi går förlorad vid topproduktion kommer mer energi att fås ut sett under hela dagen. Överdimensionering kan också vara ett bra sätt att öka solenergiproduktionen i områden där växelriktarens kapacitet är begränsad.
 
Oversizing

Övervakning av solenergi

Ett monitoreringssystem för solenergi erbjuder information om solcellssystemets prestanda, till exempel hur mycket energi som produceras, förbrukas och matas in i nätet. Utan detaljerad monitorering kan det vara en utmaning att förstå solanläggningens prestanda. Monitorering ökar systemägarnas inblick i deras Psolenergiystems prestanda och hjälper dem att förstå om något behöver repareras. Dessutom möjliggör monitorering ofta för installatörer att utföra felsökning på distans, vilket innebär snabbare problemlösning och högre systemtid. Det finns olika typer av  monitorering – inbyggda monitoreringssystem, som tillägg, monitorering på strängnivå och monitorering på panelenivå. Monitorering på panelnivå ger den bästa och mest detaljerade insikten.   
 

P

Paneldifferens

Paneldifferens uppstår när paneler med lägre prestanda drar ner prestanda för angränsande paneler i samma sträng. Orsakerna till differens mellan paneler kan vara olika, såsom tillverkningstolerans, panelers åldrande i olika takt, skuggning, nedsmutsning, fågelspillning, snö eller fallna löv som blockerar solljuset. Paneldifferens minskar produktionen från solenergisystemet, vilket I sin tur minskar systemets avkastning.
  

PRISM-teknologi

Det är den mjukvara som gör det möjligt för ett ständigt växande utbud av produkter fatt enkelt anslutas till The SolarEdge Energy Hub inverter. Ett spektra av funktioner som inkluderar elfordons-laddning, batterilagring, förbrukningsmonitorering / produktionsmätning och smarta energienheter, nu och i framtiden.
  

PTO (Permisson to Operate)

Ett godkännande att vara i drift. Godkännande från elnätsbolaget att ett solenergisystem har godkänts och kan startas och anslutas till elnätet.
  

 
 

R

RMA

(Return Merchandise Authorization) Kundförfrågan om en ersättningsprodukt inom garantivillkoren.
 

S

SafeDC-teknologi

Används för att beskriva alla aspekter av regelefterlevnad för säkerhet med SolarEdges kommersiella system. Fokuserade främst på att kunna uppfylla NEC2017 och NEC2014-kraven utan behov av ytterligare utrustning. Med automatisk Rapid Shutdown om AC kopplas ifrån och effektoptimerare som är gjorda för att sänka spänningen till mindre än 1V, gör detta att vårt system är det säkraste alternativet på marknaden.
  
  

Solcellsmatris

Ett solcellssystem. En länkad samling av solpaneler på ett tak kallas en 'array', en matris.
  

Solenergiväxelriktare

Växelriktare for solenergi utvecklades ursprungligen för att omvandla likström (DC) som genererats av solcellspaneler till växelström (AC) för användning i hemmet eller för användning i elnätet. En av de vanligaste typerna av växelriktare är en strängväxelriktare som utför både omvandling och MPPT på strängnivå.

Standardsträng-växelriktare erbjuder dock begränsade monitoreringsmöjligheter, ger energiförluster, begränsar designflexibilitet och kräver i vissa regioner installation av ytterligare säkerhetshårdvara. Andra typer av växelriktare som finns tillgängliga är DC-optimerade växelriktare samt mikro-växleriktare.

Under de senaste åren har solenergiväxelriktarens roll även utökats till smart energihantering, inklusive lagring, interaction med elnätet, energihantering i hemmet, 

EV-laddning, monitorering, säkerhet och mer.


SetApp

Installationsapp som används för att aktivera och konfigurera växelriktare, vilket görs direkt via en smartphone.
  
  

Solar Lease

Avtal med ett solföretag om att ha ett solenergisystem installerat på ditt tak. Med solhyresavtal samtycker du till att betala företaget en fast månadsavgift för att ”hyra” systemet i utbyte mot de fördelar (dvs. den el) som systemet ger.
  
  

Ställning (Racking)

Monteringssystemet som används för att fästa solpaneler på taket, byggytan eller marken.


Strängväxelriktare

En växelriktare som ansluts till en sträng solpaneler. Strängväxelriktare är en av de vanligaste typerna av växelriktare som används i solenergisystem för villor idag. Standardsträngväxelriktare utför både DC / AC-omvandling och MPPT på växelriktarnivå. Detta innebär energiförluster, begränsad monitoreringskapacitet och brist på designflexibilitet. Beroende på lokala säkerhetsstandarder kan strängväxelriktare också kräva installation av ytterligare säkerhetsutrustning.
  

Sträng

Ett antal solcellsmoduler eller paneler sammankopplade elektriskt i serie för att producera den driftsspänning som krävs av lasten.

 

Synergy

Teknologi associerad med våra kommersiella växelriktarprodukter, dvs. trefasinverterare med Synergy Technology.
 

T

Transformator

En transformator konstruerad för att minska spänningen från primärlindningen till sekundärlindningen. Dessa används vid sammankoppling av överföringssystem med olika spänningsnivåer.
  

Trefasström

En typ av växelström (AC) som säkerställer konstant strömförsörjning. Till skillnad från enfaseffekt där elektroner färdas genom en tråd, här rör sig elektronerna genom tre ledningar vid lite olika tidpunkter. Trefaseffekt används vanligtvis av elnät för att överföra el eller för att driva industrimaskiner, stora motorer och andra tunga laster. Konverterar i huvudsak kraft över separata strömmar, ej i fas med varandra. Villasystem använder ofta en enfaslösning.
 

TOU (Time Of Use)

Användningstid. En kostnadsstruktur för elanvändning från elnätsbolagen som gör att konsumenterna betalar mer under tiden för högst efterfrågan av el på dygnet.
  

480V & 208V

Storleken på nätkapaciteten i ett kommersiellt system. 480V krävs i stora kommersiella system, 208V kan användas i en mindre kommersiell situation, såsom restauranger och småföretag.
 

U

Utan SetApp

Äldre SolarEdge-växelriktare som behöver programmeras via en LCD-skärm på växelriktaren, istället för med hjälp av appen SetApp.   
 
 

V

Växelström (AC) 

 
En typ av elektrisk ström som kretsar och apparater i de flesta hem använder.
Uttryckt som en sinusvåg passerar växelströmmen genom noll när den ändrar riktning. En vanlig frekvens på sinusvågen är 50Hz.
 
Alternating Current (AC)
 

 
 
Off
On